język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Toyota RAV4

owners manual Toyota RAV4 - year of production: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - Toyota RAV4 III 3 instrukcja obslugi PL

text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Toyota RAV4, year of production 2005 - 2012:
Wa˝ne informacje na temat tego samochodu Wyposa˝enie s∏u˝àce bezpieczeƒstwu przewo˝onych osób Zach´camy do uwa˝nego przeczytania wspólnie z rodzinà rozdzia∏u 1–3 niniej- szej instrukcji obs∏ugi. Ze wzgl´du na zawarte w nim wskazówki pozwalajàce uzyskaç maksymalny, na jaki pozwala wyposa˝enie tego samochodu, zakres ochrony przewo˝onych osób, ten fragment tekstu jest najwa˝niejszy z punktu widzenia bezpieczeƒstwa jazdy. Wrozdziale tym opisane jest dzia∏anie i sposób korzystania z siedzeƒ, pasów bezpieczeƒstwa, poduszek powietrznych oraz fotelików dzieci´cych, a tak˝e przedstawione zosta∏y potencjalne zagro˝enia, których nie wolno lekcewa˝yç. Wymienione urzàdzenia wspó∏dzia∏ajà z elementami konstrukcyjnymi samo- chodu, by zapewniç kierowcy i pasa˝erom odpowiednià ochron´ w razie zde- rzenia. Efekt dzia∏ania ka˝dego z nich zostaje wzmocniony, gdy jest u˝ywany wsposób w∏aÊciwy i w po∏àczeniu z pozosta∏ymi zabezpieczeniami. ˚aden po- jedynczy system bezpieczeƒstwa nie jest w stanie zapewniç poziomu ochrony równego zadzia∏aniu zbioru tego rodzaju wyposa˝enia. Dlatego tak wa˝ne jest poznanie przeznaczenia wszystkich tych urzàdzeƒ oraz wzajemnych powiàzaƒ pomi´dzy nimi. Wyposa˝enie s∏u˝àce bezpieczeƒstwu jazdy ma na celu ograniczenie ryzyka odniesienia powa˝nych lub Êmiertelnych obra˝eƒ w razie kolizji. ˚adne z tych urzàdzeƒ – ani w pojedynk´, ani we wspó∏pracy z pozosta∏ymi – nie jest w sta- nie ca∏kowicie wyeliminowaç mo˝liwoÊci odniesienia obra˝eƒ podczas zderze- nia. Jednak, im lepiej u˝ytkownik pozna dzia∏anie i w∏aÊciwy sposób korzystania z nich, tym wi´ksza jest szansa unikni´cia powa˝nych, bàdê Êmiertelnych obra- ˝eƒ w wypadku drogowym. iii
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Toyota RAV4
year of production from: 2005cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Toyota RAV4 III 3 instrukcja
pages 1 - 7
1
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 1 min
2
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 2 min
3
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 3 min
4
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 4 min
5
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 5 min
6
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 6 min
7
Toyota-RAV4-III-3-instrukcja page 7 min

Toyota RAV4 III 3 instrukcja
page 4 / 458

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Toyota RAV4 III 3 instrukcja / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Toyota RAV4 III 3 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language