język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Opel Frontera

owners manual Opel Frontera - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi PL

Document: pdf (25.33 MB) 210 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Opel Frontera, year of production 1998 - 2003:
Dopasowaç pozycj´ fotela do wzrostu kierowcy Fotel kierowcy nale˝y tak wyregulowaç, aby przy wyprostowanym tu∏owiu i lekko ugi´- tych ramionach kierowca móg∏ trzymaç kie- rownic´ w okolicy jej górnych poprzeczek. Fotel pasa˝era nale˝y odsunàç mo˝liwie najdalej do ty∏u i ustawiç oparcie w po∏o˝e- niu pionowym. 6Pasy bezpieczeƒstwa – strona 61, poduszki powietrzne – strona 66. Zag∏ówki: Regulacja po∏o˝enia kierownicy 3: Ustawiç na odpowiedniej wysokoÊciUstawiç na odpowiedniej wysokoÊci i zablokowaç Po∏o˝enie kierownicy nale˝y regulowaç tylko Górny brzeg zag∏ówka powinien znajdowaçgdy samochód jest zatrzymany. si´ na wysokoÊci czubka g∏owy. Je˝eliPociàgnàç do góry dêwigni´ zwalniajàcà, wprzypadku bardzo wysokich osób nie jestustawiç kierownic´ w ˝àdanym po∏o˝eniu to mo˝liwe, zag∏ówek nale˝y ustawiç w jegoi zwolniç dêwigni´. najwy˝szej pozycji. Osoby bardzo niskie po- winny ustawiç zag∏ówek w najni˝szej pozycji.Mocno nacisnàç dêwigni´ do do∏u, unieru- Zag∏ówki mo˝na wyciàgaç do góry lub wci-chamiajàc kolumn´ kierownicy w nowym skaç do do∏u, a tak˝e przechylaç do przodupo∏o˝eniu. i do ty∏u. Ustawienie kierownicy w najwy˝szym 6Dalsze informacje – strony 52 i 93.po∏o˝eniu u∏atwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu. 6Poduszki powietrzne – strona 66. 6
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Opel Frontera
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
pages 3 - 9
3
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 7 min
8
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 8 min
9
Opel-Frontera-B-Isuzu-Wizard-Vauxhall-Holden-instrukcja-obslugi-instrukcja-obslugi page 9 min

Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi
page 6 / 210

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Opel Frontera B Isuzu Wizard Vauxhall Holden instrukcja obslugi instrukcja obslugi / page 6
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF