język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Alfa Romeo 166

owners manual Alfa Romeo 166 - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (5.19 MB) 270 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Alfa Romeo 166, year of production 1998 - 2007:
WARTO WIEDZIEå ! NAPE¸NIANIE PALIWEM Silniki benzynowe : stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniejszej ni˝ 95. K Silniki JTD: stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy spe∏niajàcy wymagania dyrektywy europejskiej EN 590. URUCHAMIANIE SILNIKA Wersje benzynowe z mechanicznà skrzynià biegów: zaciàgnàç dêwigni´ hamulca postojowego, przesunàç dêwi- gni´ zmiany biegów na luz, nacisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk wwy- ∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVVi zwolniç go natychmiast po uruchomieniu silnika. Wersje benzynowe ze skrzynià biegów automatycznà elektronicznà (Sportronic): sprawdziç, czy hamulec postojowy jest zaciàgni´ty i czy dêwignia wybierania biegów znajduje si´ w pozycji P, nacisnàç do oporu peda∏ hamulca nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie AVV i zwolniç go natychmiast po uru- chomieniu silnika. Wersje diesel z mechanicznà skrzynià biegów: zaciàgnàç dêwigni´ hamulca postojowego, przesunàç dêwigni´ zmiany biegów na luz, nacisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk wwy∏àczni- ku zap∏onu w pozycj´ MARi zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyjnej m, nast´pnie obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast po uruchomieniu silnika. Wersje diesel ze skrzynià biegów automatycznà elektronicznà (Sportronic)sprawdziç, czy hamulec posto-: jowy jest zaciàgni´ty i czy dêwignia wybierania biegów znajduje si´ w pozycji P, nacisnàç do oporu peda∏ hamulca nie naciska- jàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk wwy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyj- nej , nast´pnie obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast jak tylko silnik uruchomi si´. m PARKOWANIE NA MATERIA¸ACH ¸ATWO PALNYCH Podczas normalnego dzia∏ania katalizator osiàga bardzo wysokà temperatur´. Nie parkowaç samochodu na ∏atwo palnym  pod∏o˝u, sucha trawa, liÊcie, ig∏y sosny i inne: niebezpieczeƒstwo po˝aru. 3
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Alfa Romeo 166
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
pages 1 - 7
1
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 6 min
7
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 7 min

Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
page 4 / 270

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi / page 4
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Alfa Romeo 166 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 4.37 MB