język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Alfa Romeo 166

owners manual Alfa Romeo 166 - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (5.19 MB) 270 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Alfa Romeo 166, year of production 1998 - 2007:
Szanowni Paƒstwo! Gratulujemy trafnego wyboru. Alfa 166 to samochód, który spe∏ni wszystkie Wasze oczekiwania. Zosta∏ tak zaprojektowany, aby gwarantowa∏ ca∏kowite bezpieczeƒstwo i zapewnia∏ wysoki komfort jazdy. Instrukcja pomo˝e szybko i szczegó∏owo poznaç budow´ i zasadysi´ dofunkcjonowanie samochodu, pozwoli oceniç jego zalety i przygotowaç Alfie 166 oraz informacje, zalecenia i uwagi, pierwszej jazdy. Przedstawiono w niej nowe techniczne rozwiàzania zastosowane w ochron´ Êrodowiktórych przestrzeganie zapewni d∏ugotrwa∏e ibezawaryjne u˝ytkowanie samochodu, wysokà jakoÊç, bezpiecznà jazd´ isku. Nale˝y pami´taç, ˝e rozwiàzania zastosowane w Alfie Romeo umo˝liwiajà „ca∏kowity recykling” wyeksploatowanego samochodu, zgodnie z obowiàzujàcymi normami ekologicznymi i wymogami systemu F. A. RE. . Dla Êrodowiska korzyÊç podwójna: materia∏y zostanà u˝yte powtórnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu si´ zapotrzebowania na surowce. W za∏àczonej KSIÑ˚CE GWARANCYJNEJ podane sà warunki gwarancji oraz zakres oferowanych Êwiadczeƒ serwisowych ASO Alfa Romeo. To wa˝ne poniewa˝ przy zakupie samochodu Alfa Romeo otrzymuje si´ pe∏nà, niezawodnà i szybkà obs∏ug´ zagwarantowanà przez punkty sieci serwisowej. ˚yczymy mi∏ej lektury i szcz´Êliwej podró˝y. 11
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Alfa Romeo 166
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
pages 1 - 5
 
 
1
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 5 min

Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
page 2 / 270

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi / page 2
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Alfa Romeo 166 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 4.37 MB