język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Alfa Romeo 166

owners manual Alfa Romeo 166 - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (5.19 MB) 270 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Alfa Romeo 166, year of production 1998 - 2007:
Prosimy przestrzegaç uwag dotyczàcych obs∏ugi samochodu podanych przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariusza lub jakiegokolwiek punkt ASO dzia∏ajàcy na rynku. Ksià˝eczka gwarancyjna, SERWIS, OBS¸UGA Z ka˝dym nowym samochodem dostarczana jest klientowi ksià˝eczka gwarancyjna, SERWIS, OBS¸UGA, która podaje normy obowiàzujàce wASO Alfy Romeo i warunki gwarancji. Prawid∏owe przeprowadzanie przeglàdów okresowych zalecanych przez konstruktora jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia przez wie- niskich kosztów eksploatacji, ale lat niezmienionych osiàgów samochodu, charakterystyk bezpieczeƒstwa, ochrony Êrodowiska itak˝e zacho- wania gwarancji. Przewodnik „Service” Zawiera wykaz Stacji serwisowych Alfy Romeo. Serwisy mo˝na rozpoznaç po znakach firmowych, którymi oznaczone sà budynki. Nie wszystkie modele opisane w tej instrukcji sà sprzedawane we wszystkich krajach. Tylko niektóre elementy wyposa˝enia opisane wtej in- strukcji montowane sà seryjnie w samochodzie. Nale˝y sprawdziç u Koncesjonariusza list´ dost´pnych akcesoriów. 22
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Alfa Romeo 166
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
pages 1 - 6
 
1
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 1 min
2
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 2 min
3
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 3 min
4
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 4 min
5
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 5 min
6
Alfa-Romeo-166-instrukcja-obslugi page 6 min

Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi
page 3 / 270

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Alfa Romeo 166 instrukcja obslugi / page 3
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Alfa Romeo 166 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 4.37 MB