język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (4.68 MB) 232 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 1998 - 2004:
PRZEDMOWA WAŻNE Niniejsza instrukcja obsługi stanowi nieod-Wszystkie informacje zawarte w niniej-OSTRZEŻENIE/ ZALECENIE/ UWAGA łączny element wyposażenia samochodu szej instrukcji obsługi oparte są na naj-Prosimy o doładnk e przeczytanie tej idlatego powinna być przekazywana każ-nowszych danych dotyczących wyrobu,instrukcji i ścisłe przestrzeganie za- demu nowemu właścicielowi tego pojazdu.dostępnych w chwili druku. Ze względuwartych w niej zalece ń. Dla podkreślenia Prosimy o uważne jej przeczytanie i prze-na dokonywane ulepszenia oraz inneszczególnie ważnych informacji, symbol glądanie od czasu do czasu. Znajduj ą się tuzmiany, mogą zaistnieć rozbieżności po-oraz słowa OSTRZEŻENIE, ZALECENIE ważne informacje dotyczące bezpieczeń-między opisem w instrukcji a pojazdem.i UWAGA otrzymały specjalne znaczenie. stwa, eksploatacji oraz obsługi okresowej.Firma SUZUKI MOTOR CORPORATION Informacje oznaczone tymi nałówkgami zastrzega sobie prawo do wprowadza- wymagają szczególnej uwagi. Wielofunkcyjny samochód SUZUKI zosłta nia zmian w dowolnej chwili, bez uprze- tak zaprojektowany, aby możliwa była jegodniego powiadamiania, jak również bez OSTRZEŻENIE jakichkolwiek zobowązai ń do wprowa- eksploatacja zarówno na drogach Sygnalizuje potencjalne ryzyko odnie- utwardzonych, jak i na bezdrożach. Należydzenia takich samych lub podobnych sienia obrażeń lub śmierci. zatem pamiętać, że pojazd ten różni się odzmian w samochodach wyprodukowa- typowych samochodów osobowych zarów-nych lub sprzedanych wcześniej. no pod wzgęldem budowy, jak i sposobu Samochód ten może nie odpowiadaćZALECENIE prowadzenia. Podobnie jak w przypadku Sygnalizuje potencjalne ryzyko uszko- innych pojazdów tego rodzaju, nieprawidło-normom i przepisom obązująowcymidzenia samochodu. wa eksploatacja może zakończyć się utratąw innych krajach. Przed poęciemdj próby zarejestrowania tego pojazdu kontroli nad samochodem oraz wypad- kiem. Nażley dołkadnie zapoznća sięwjakimkolwiek innym kraju nale ży spra-UWAGA: z podanymi w dalszej części zaleceniamiwdzić odpowiednie przepisy i dokonaćSpecjalne informacje, mające na celu ułat- dotyczącymi jazdy na drogach utwardzo- wszelkich niezbędnych modyfikacji.wienie obsługi pojazdu, lub dodatkowe nych oraz jazdy terenowej. Przed rozpo- wskazówki dotyczące postępowania. częciem jazdy tym pojazdemży nale opanować zasady jego prałowejwid eksploatacji. SUZUKI MOTOR POLAND, Ltd. 0-1
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
pages 4 - 10
4
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 4 min
5
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 5 min
6
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 6 min
7
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 7 min
8
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 8 min
9
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 9 min
10
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 10 min

Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
page 7 / 232

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja / page 7
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF