język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (4.68 MB) 232 pages
all ratings: 0 average rating: 5
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 1998 - 2004:
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY Zdalne sterowanie centralnym W momencie odblokowania drzwi: wymagania oraz inne postanowienia zamkiem (w niektórych modelach) • dwukrotnie błyskają kierunkowskazy oraz Dyrektywy 1999/5/EC. • na 15 sekułąnd wcza się oświetlenie ZALECENIE wnętrza, jeżeli przełącznik lampki oświet- lenia kabiny ustawiony jest w pozycjiNadajnik zdalnego sterowania jest środkowej. Z chąw wil łożenia kluczyka delikatnym urządzeniem elektronicz- do wyłącznika załonpu oświetlenie nym. Nie nale ży narażać go na uderze- gaśnie natychmiast. nia, zawilgocenie lub działanie wyso- Po zablokowaniu zamków przy u życiu zdal- kiej temperatury (np. na bezpośrednio nego sterowania należy sprawdćz,i czy nasłonecznionej górnej powierzchni drzwi nie dają się otworzyć. Jeżeli w ciągu deski rozdzielczej), ponieważ może to (1) 30 sekund od nacśinięcia przycisku otwie- spowodować jego uszkodzenie. (2) rania zamków żadne drzwi nie zostaną otwarte, wszystkie drzwi zostaąn zabloko- Wymiana baterii w nadajniku zdalnego wane ponownie. sterowania 81A184 UWAGA: Gdy zdalne sterowanie zaczyna zawodzić, (1) Przycisk zamykania zamków • Zasięg dziłania a zdalnego sterowanianależy wymienić baterię w nadajniku. (2) Przycisk otwierania zamków wynosi około 5 m, lecz może zmieniać Wszystkie drzwi boczne można jednocześ- się w zależności od występowania zakłó- nie zablokować lub odblokować posługując ceń radiowych pochodzących np. z na- dajników radiowych lub radiotelefonów. się nadajnikiem zdalnego sterowania w niewielkiej odległości od samochodu. • Zamki drzwi nie reagują na zdalne stero- (2) • W celu zablokowania drzwi należy nacis- wanie gdy: nąć przycisk (1) nadajnika. w wyłączniku zapłonu jest kluczyk lub • W celu odblokowania drzwi kierowcy którekolwiek drzwi są otwarte bądź nie- należy nacisnąć przycisk (2). domknięte. • W celu odblokowania pozostłycah drzwi • W przypadku zgubienia nadajnika zdal- należy odczekać jedną lub dwie sekundy, a nego sterowania należy jak najszybciej następnie ponownie nacisnąć przycisk (2). zamówić w autoryzowanej stacji obsługi (1) W przypadku zbyt wczesnego naciśnięcia Suzuki nowy oraz zdeaktywowć uta ra- przycisku odblokowanie drzwi nie nastąpi. cony nadajnik. 54G400 1) Wykręcić wkęt mor cujący (1), zdąćj Nadajnik (model KL3) oraz odbiornik Zablokowaniu drzwi towarzyszy pojedyn- pokrywę i wyąćj moduł nadajnika zdal- cze błyśnięcie kierunkowskazów. (model 50J7) zdalnego sterowania central- nego sterowania (2). nym zamkiem słniajpąe podstawowe 1-5
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 1998cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
pages 11 - 17
11
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 11 min
12
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 12 min
13
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 13 min
14
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 14 min
15
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 15 min
16
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 16 min
17
Suzuki-Grand-Vitara-I-1-instrukcja page 17 min

Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja
page 14 / 232

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara I 1 instrukcja / page 14
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF