język polski english language Deutsch español français

or

owners manual Suzuki Grand Vitara

owners manual Suzuki Grand Vitara - year of production: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja obslugi PL

Document: pdf (8.64 MB) 268 pages
rating:
text version of content this owner's manual page from owners manual to the vehicle Suzuki Grand Vitara, year of production 2005 - 2014:
PRZEDMOWA WAĩNE Niniejsza instrukcja obsługi stanowi nieod-Wszystkie informacje zawarte wniniej-OSTRZEĩENIE/ZALECENIE/UWAGA łączny element wyposaĪenia samochoduszej instrukcji obsługi oparte są na naj-Prosimy o dokładne przeczytanie tej i dlatego powinna być przekazywana kaĪ-nowszych danych dotyczących wyrobu,instrukcji i Ğcisłe przestrzeganie zawartych demu nowemu właĞcicielowi tego pojazdu.dostĊpnych w chwili druku. Ze wzĊglduw niej zaleceĔ. Dla podkreĞlenia szczegól- na dokonywane ulepszenia oraz inne Prosimy o uwaĪne jej przeczytanie i prze- zmiany, mogą zaistnieć rozbieĪnoĞci po-nie waĪnych informacji, symbolowi oraz glądanie od czasu do czasu. Znajduj ą siĊ tumiĊdzy opisem w instrukcji a pojazdem.słowom OSTRZEĩENIE, ZALECENIE i waĪne informacje dotyczące bezpieczeĔ-Firma SUZUKI MOTOR CORPORATION UWAGA nadano specjalne znaczenia. stwa, eksploatacji oraz obsługi okresowej. Informacje oznaczone tymłówi nkamagi zastrzega sobie prawo do wprowadza- wymagają szczególnej uwagi. nia zmian w dowolnej chwili, bez Ten wielofunkcyjny samochód SUZUKI został tak zaprojektowany, aby Īmliowauprzedniego powiadamiania, jak rów-OSTRZEĩENIE nieĪ bez jakichkolwiek zoąbozawiĔ do była jego eksploatacja zarówno na dro- Sygnalizuje potencjalne ryzyko gach utwardzonych, jak i na bĪeachzdr.o wprowadzenia takich samych lub podo-odniesienia obraĪeĔ lub Ğmierci. NaleĪy zatem pamiĊtać, Īe pojazd ten bnych zmian w samochodach wyprodu- róĪni siĊ od typowych samochodów osobo-kowanych lub sprzedanych wczeĞniej.ZALECENIE wych, zarówno pod wzglĊdem budowy, jakSamochód ten mĪoe nie odpowiaćda i sposobu prowadzenia. Podobnie jak w normom i przepisom obowązuji ącymSygnalizuje potencjalne ryzyko przypadku innych pojazdów tego rodzajuwinnych krajach. Przed podjĊciem pró-uszkodzenia samochodu. nieprawidłowa eksploatacja mĪeo zakoĔ-by zarejestrowania tego pojazdu wja- czyć siĊ utraąt kontroli nad samochodemkimkolwiek innym kraju naĪy sprawle- UWAGA: oraz wypadkiem. NaĪley dokładnie zapo- dzić odpowiednie przepisy i dokoćnaZawiera specjalne informacje, mąceaj na znać siĊ z podanymi w dalszej czĊĞci zale-wszelkich niezbĊdnych modyfikacji.celu ułatwienie obsługi pojazdu, lub dodat- ceniami dotyczącymi jazdy po drogach kowe wskazówki dotyczące postępowania. utwardzonych oraz jazdy terenowej. Przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy zapoznać siĊ z zasadami prawłidowej eksploatacji tego samochodu. SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. 0-1
PDF Download PDF

Click here to download a pdf file with an instruction manual for Suzuki Grand Vitara
year of production from: 2005cars manual pdfDo you prefer pdf format?
Find out how to download
Enter the code to download PDF file:All pages in one PDF file!

How to get the code?

It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.


:

secure paypal
How many PDF files you want to download:Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
pages 6 - 12
6
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 6 min
7
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 7 min
8
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 8 min
9
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 9 min
10
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 10 min
11
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 11 min
12
Suzuki-Grand-Vitara-II-2-instrukcja page 12 min

Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja
page 9 / 268

first page -10 pages prev page next page +10 pages last page
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser
Suzuki Grand Vitara II 2 instrukcja / page 9
first page -10 pages prev page next page +10 pages last page


PDF Download PDF
Other available language versions of this manual:
  1. Suzuki Grand Vitara II 2 owners manual EN
    show the owner's manual

    owners manual english language


    pdf - 6.51 MB